Wyrok w sprawie wytwarzania i uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Data modyfikacji: 10.06.2021

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, prowadził postępowanie PO I Ds. 30.2020, przeciwko 5 osobom podejrzanym o to, że w okresie od sierpnia 2018 roku do lutego 2020 we Wrocławiu, Brzegu i innych miejscowościach, w celu osiągnię­cia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wytworzyły i uczestniczyły w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych, a w tym substancją psychotropową o nazwie 3CMC znajdującą się w grupie I-P stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r., pod nazwą 3-chlorometkatynon (klefedron), a także kokainą, amfetaminą, zielem konopi inne niż włókniste oraz mefedronem.

            W wyniku przeprowadzonego postępowania, do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, wobec pięciu osób tj. Pawłowi S., Cyprianowi M., Tomaszowi D., Mateuszowi W. i Grzegorzowi W. podejrzanych m. in. o przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tj. (Dz. U. z 2019 r, poz. 852 z późn. zm) w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk i art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 z późn.zm.),skierowany został akt oskarżenia.  

W dniu 26 maja 2021 roku, przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu w sprawie III K 28/21 zapadł wyrok, którym Sąd uznał:

Pawła S. za winnego tego, że:

- w okresie od 18 sierpnia 2018 r do 19 lutego 2020 r we Wrocławiu, Brzegu i w okolicach Wrocławia, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych w ten sposób, że po uprzednim wyprodukowaniu, wprowadził do obrotu i dalszej sprzedaży ustalonym i nieustalonym osobom substancję psychotropową w ilości nie mniej niż 22 kg o nazwie 3CMC znajdującej się w grupie I-P stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018r, pod nazwą 3-chlorometkatynon (klefedron) o wartości nie mniejszej niż 242 000 zł, a także amfetaminę w ilości 3,5 g i ziele konopi w ilości 17 g, a w tym:

-           w okresie od stycznia 2019 r do stycznia 2020 r wprowadził do obrotu nie mniej niż 13 kg substancji o nazwie 3 CMC sprzedając ją za kwotę nie mniejszą niż 143 000 zł Cyprianowi M. ps. „Gamoń”,

-           w okresie od czerwca 2019 r do 19 lutego 2020 r wprowadził do obrotu nie mniej niż 1 kg substancji o nazwie 3 CMC sprzedając ją za kwotę nie mniejszą niż 11 000 zł Mateuszowi W.,

-           w okresie od października 2019 r do lutego 2020 r wprowadził do obrotu środek odurzający w postaci ziela konopi w ilości nie mniejszej niż 17 g za kwotę niemniej niż 510 zł oraz substancje psychotropową w postaci amfetaminy o ilości niemniejszej niż 3,5 g za kwotę niemniej niż 750 zł sprzedając je Grzegorzowi W.,

-           w okresie od grudnia 2019 r do stycznia 2020 r we Wrocławiu, wprowadził do obrotu substancję psychotropową w postaci 3 CMC w ilości niemniejszej niż 500 g, tj. około 1666 porcji ( 0,3 g jedna porcja o wartości rynkowej 30-50 zł) sprzedając ją Tomaszowi D. za kwotę niemniejszą niż 5500 zł,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tj. (Dz. U. z 2019 r, poz.852 z późn. zm.) w zw. z art. 12 §1 kk i w zw. z art. 65 §1 kk,

 

- w dniu 19 lutego 2020 r we Wrocławiu, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z inną, nieustaloną osobą uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających w ten sposób, że nabył od nieustalonej dotychczas osoby nie mniej niż 20 g kokainy co stanowiło 200 porcji o wadze 0,1 g i wartości około 4.000 zł oraz 60 g ziela konopi inne niż włókniste co stanowiło 600 porcji o wadze 0,l g i wartości około 1.800 zł, celem wprowadzenia ich do obrotu i dalszej sprzedaży innym nieustalonym dotychczas osobom, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie go i zabezpieczenie przedmiotowych narkotyków przez funkcjonariuszy policji,

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tj. (Dz. U. z 2019 r, poz. 852 z późn. zm),

 

Cypriana M. za winnego tego, że:

IV.      w okresie od stycznia 2019 r do 19 lutego 2020 r we Wrocławiu i w jego okolicach, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, wspólnie i w porozumieniu z Pawłem S., uczestniczył w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych w ten sposób, że nabył od niego substancję o nazwie 3 CMC znajdującą się w grupie I-P stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r, pod nazwą 3- chlorometkatynon (klefedron) w ilości nie mniejszej niż 13 kg o wartości nie mniejszej niż 143 000 zł, które wprowadził do obrotu i dalszej sprzedaży innym nieustalonym dotychczas osobom,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii tj. (Dz. U. z 2019 r, poz. 852 z późn. zm) w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk

 

V.        w nieustalonym miejscu i czasie przed 12 maja 2020 roku, wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu, z zamiarem wprowadzenia narkotyków do obrotu, nabył od nieustalonych osób, znaczną ilość substancji narkotycznych w postaci amfetaminy w ilości 665,87 g, metamfetaminy w ilości 13,67 g, oraz środków odurzających w postaci ziela konopi inne niż włókniste w ilości 285,46 g. a także kokainy w ilości 16,38 g, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie go w dniu 12 maja 2020 roku w Mysłakowie przez funkcjonariuszy Policji,

tj. o czyn z art. 13 §1 kk w zw. z art. 56 ust. l i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii tj. (Dz. U. z 2019 r, poz.852 z późn. zm) w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 65 §1 kk,

 

Tomasza D. za winnego tego, że:

VI.      w okresie od grudnia 2019 r do stycznia 2020 r we Wrocławiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z góry powziętym zamiarem, wbrew przepisom ustawy oraz działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, nabył od Pawła S. za kwotę niemniejszą niż 5500 zł znaczną ilość substancji psychotropowej w postaci 3 CMC w ilości niemniejszej niż 500 g, tj. około 1666 porcji ( 0,3 g jedna porcja o wartości rynkowej 30-50 zł) znajdującej się w grupie I-P stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r, pod nazwą 3- chlorometkatynon (klefedron) celem dalszego wprowadzenia jej do obrotu nieustalonym osobom,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 z późn.zm.) w zw. z art. 12 §1 kk,

 

VII.     w dniu 10 grudnia 2020 r we Wrocławiu, wbrew przepisom ustawy, posiadał substancję psychotropową w postaci 4 CMC w ilości 6.17 g netto znajdującej się w grupie I-P stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r, pod nazwą 4-chlorometkatynon (klefedron),

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 z późn.zm.),

 

Mateusza W. za winnego tego, że:

VIII. w okresie od 25 listopada 2019 r do 19 lutego 2020 r we Wrocławiu i w Brzegu (województwo opolskie), wbrew przepisom ustawy, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Pawłem S. i inną osobą objętą odrębnym postępowaniem. uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych w ten sposób, że nabył od nich substancję w postaci środka o nazwie 3 CMC znajdującej się w grupie I-P stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r, pod nazwą 3- chlorometkatynon (klefedron) w ilości nie mniejszej niż 1000 g o wartości około 50 000 zł, a następnie wprowadził je do obrotu i dalszej sprzedaży innym nieustalonym osobom, tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r, poz. 852 z późn. zm.) w zw. z art. 12 §1 kk,

 

Grzegorza W. za winnego tego, że:

IX. w okresie od października 2019 r do początku lutego 2020 r we Wrocławiu, wbrew przepisom ustawy, posiadał środek odurzający w postaci ziela konopi inne niż włókniste w ilości nie mniejszej niż 17 g o wartości nie mniejszej niż 510 zł oraz substancję psychotropową w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 3,5 g o wartości nie mniejszej niż 750 zł,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2019 poz. 852 z późn.zm.)

 

i orzekł wobec oskarżonych kary:

 

wobec Pawła S. – karę łączną 4 (czterech) lat  pozbawienia wolności oraz 200 (dwustu) stawek dziennych grzywny ustalając wymiar jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (stu) złotych,

wobec Cypriana M. – karę łączną 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy  pozbawienia wolności i 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wymiar jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (stu) złotych,

wobec Tomasza D. - karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności,

wobec Mateusza W. - karę 1 (jednego) roku  pozbawienia wolności oraz 100 (stu) stawek dziennych grzywny ustalając wymiar jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych; warunkowo zawieszając karę na okres próby lat 3 (trzech),

wobec Grzegorza W. - karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; warunkowo zawieszając karę na okres próby lat 2 (dwóch);

Ponadto na podstawie art. 45 § 1 k.k. Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł:

  • wobec Pawła S. za czyn przypisany oskarżonemu w pkt II części dyspozytywnej wyroku przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 121.000 zł (stu dwudziestu jeden tysięcy złotych);
  • wobec Cypriana M. za czyn przypisany oskarżonemu w pkt IV części dyspozytywnej wyroku przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 143.000 zł (stu czterdziestu trzech tysięcy złotych);
  • wobec Tomasza D. za czyn przypisany oskarżonemu w pkt VI części dyspozytywnej wyroku przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 5.500 zł (pięciu tysięcy pięćset złotych);
  • wobec Mateusza W. przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa w kwocie 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych);

 

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Radosław Żarkowski