GODZINY URZĘDOWANIA ORAZ PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz w każdy poniedziałek do godziny 18.00.

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (Zarządzenie Nr 83/16  z 20.09.2016r. Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu w sprawie dyżurów przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz dyżurów w związku z art. 26 Decyzji w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen II w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu)

 

§ 1

 1. Interesanci w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wykonujących czynności służbowe w Wydziale I Organizacyjnym, w Wydziale II Postępowania Sądowego, w Wydziale IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, w tym Dziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz Naczelników tych Wydziałów i Kierownika Działu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,  a w każdy poniedziałek do godz. 18.00, zgodnie z grafikiem dyżurów.
 2. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się zgodnie z prowadzonym w sekretariacie Prokuratora Okręgowego terminarzem.
 3. Pracownicy sekretariatu Prokuratury Okręgowej przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz wyznaczony pracownik biura podawczego Prokuratury Okręgowej w poniedziałki poza godzinami urzędowania od godz. 15.30 do godz. 18.00.
 4. Grafik dyżurów jest sporządzany przez Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego obejmujący okres jednego miesiąca kalendarzowego i podlega zatwierdzeniu każdorazowo przez Prokuratora Okręgowego.
 5. Prokurator Okręgowy lub wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują strony w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 18.00 zgodnie z grafikiem obowiązującym na dany miesiąc.
 6. O sposobie i terminach pełnienia dyżurów Wydział I Organizacyjny informuje przekazując grafik Naczelnikom poszczególnych Wydziałów oraz wyznaczonemu pracownikowi ochrony , który kieruje strony do właściwego pokoju prokuratora dyżurnego po uprzednim wystawieniu przepustki zgodnie z zasadami określonymi odrębnym zarządzeniem w sprawie instrukcji postępowania pracowników Prokuratury Okręgowej oraz zarządzeniu w sprawie procedur związanych z  bezpieczeństwem i ochroną obiektu budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30.

§2

 1. W razie niemożności pełnienia dyżuru w wyznaczonym terminie przez prokuratora dyżurnego Naczelnik Wydziału lub Kierownik Działu, w którym dany prokurator wykonuje obowiązki służbowe wyznacza zastępstwo we własnym zakresie.
 2. W razie niemożności pełnienia dyżuru w wyznaczonym terminie przez Naczelnika Wydziału bądź Kierownika Działu obowiązek dyżurnego przejmuje prokurator zastępujący wymienionych.

§3

 1. W Prokuraturze Okręgowej prowadzi się rejestr skarg i wniosków dla prokuratorów dyżurnych oraz odrębnie rejestr skarg i wniosków Prokuratora Okręgowego.

§4

 1. Przyjęcie ustne skargi lub wniosku należy odnotować w rejestrze skarg i wniosków podając treść skargi, sposób jej załatwienia, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego, a także imię i nazwisko i podpis prokuratora przyjmującego skargę.
 2. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§5

 1. Rejestry skarg i wniosków są przechowywane w Wydziale I Organizacyjnym.
 2. Wyznaczony pracownik Wydziału V Organizacyjnego jest odpowiedzialny za doręczenie do właściwego Wydziału rejestru przyjęć interesantów przed rozpoczęciem dyżuru przez prokuratora danego Wydziału, a po jego zakończeniu jest zobowiązany do odbioru rejestru.