Prokuratura Okręgowa arrow Prokuratura Okręgowa arrow Godziny urzędowania  
02.05.2017.
Godziny urzędowania oraz przyjmowania interesantów Drukuj
10.08.2007.
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, oraz w każdy poniedziałek do godziny 18.00.

Godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (Zarządzenie Nr 29/15 Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu w sprawie dyżurów przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz dyżurów w związku z art. 26 Decyzji w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen II w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu)

§ 1

1.      Interesanci w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu wykonujących czynności służbowe w Wydziale I Organizacyjnym, w Wydziale II Postępowania Sądowego, w Wydziale IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów, w tym Dziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym oraz Naczelników tych Wydziałów i Kierownika Działu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00,  a w każdy poniedziałek do godz. 18.00, zgodnie z grafikiem dyżurów.

2.      Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się zgodnie z prowadzonym w sekretariacie Prokuratora Okręgowego terminarzem.

3.      Pracownicy sekretariatu Prokuratury Okręgowej przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz wyznaczony pracownik biura podawczego Prokuratury Okręgowej w poniedziałki poza godzinami urzędowania od godz. 15.30 do godz. 18.00.

4.      Grafik dyżurów jest sporządzany przez Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego obejmujący okres jednego miesiąca kalendarzowego i podlega zatwierdzeniu każdorazowo przez Prokuratora Okręgowego.

5.      Prokurator Okręgowy lub wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego przyjmują strony w ramach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz w poniedziałki od godz. 15.30 do godz. 18.00 zgodnie z grafikiem obowiązującym na dany miesiąc.

6.      O sposobie i terminach pełnienia dyżurów Wydział I Organizacyjny informuje przekazując grafik Naczelnikom poszczególnych Wydziałów oraz wyznaczonemu pracownikowi ochrony , który kieruje strony do właściwego pokoju prokuratora dyżurnego po uprzednim wystawieniu przepustki zgodnie z zasadami określonymi odrębnym zarządzeniem w sprawie instrukcji postępowania pracowników Prokuratury Okręgowej oraz zarządzeniu w sprawie procedur związanych z  bezpieczeństwem i ochroną obiektu budynku Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przy ul. Podwale 30.

 

§2

1.      W razie niemożności pełnienia dyżuru w wyznaczonym terminie przez prokuratora dyżurnego Naczelnik Wydziału lub Kierownik Działu, w którym dany prokurator wykonuje obowiązki służbowe wyznacza zastępstwo we własnym zakresie.

2.      W razie niemożności pełnienia dyżuru w wyznaczonym terminie przez Naczelnika Wydziału bądź Kierownika Działu obowiązek dyżurnego przejmuje prokurator zastępujący wymienionych.

§3

W Prokuraturze Okręgowej prowadzi się rejestr skarg i wniosków dla prokuratorów dyżurnych oraz odrębnie rejestr skarg i wniosków Prokuratora Okręgowego.

 

§4

1.      Przyjęcie ustne skargi lub wniosku należy odnotować w rejestrze skarg i wniosków podając treść skargi, sposób jej załatwienia, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego, a także imię i nazwisko i podpis prokuratora przyjmującego skargę.

2.      Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

§5

1.      Rejestry skarg i wniosków są przechowywane w Wydziale I Organizacyjnym.

2.       Wyznaczony pracownik Wydziału I Organizacyjnego jest odpowiedzialny za doręczenie do właściwego Wydziału rejestr skarg i wniosków przed rozpoczęciem dyżuru przez prokuratora danego Wydziału, a po jego zakończeniu jest zobowiązany do odbioru rejestru.

§6

1.      W celu prawidłowej realizacji zadań związanych z art. 26 Decyzji w sprawie Systemu Informacji Schengen II wyznaczeni pracownicy sekretariatu oraz wyznaczeni prokuratorzy wykonujący obowiązki służbowe w Dziale Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Wydziału IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu pełnią dyżur całodobowy od poniedziałku do niedzieli zgodnie z grafikiem dyżurów.

2.      Grafik dyżurów w systemie miesięcznym jest sporządzany przez Naczelnika Wydziału I Organizacyjnego i podlega zatwierdzeniu przez Prokuratora Okręgowego.

3.      O sposobie i terminach pełnienia dyżurów Wydział I Organizacyjny informuje wskazanych w grafiku dyżurów pracowników sekretariatu i za pośrednictwem Kierownika Działu  prokuratorów oraz Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

 

 

 

§7

1.      Dyżur opisany § 6 zarządzenia pełniony jest w siedzibie jednostki Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu w godzinach urzędowania jednostki,  poza godzinami urzędowania dyżur pełniony jest w gotowości pod telefonem.

2.      Prokurator dyżurny otrzymuje do dyspozycji służbowy telefon komórkowy, który po skończonym dyżurze przekazuje następnemu dyżurującemu prokuratorowi.

3.      W razie niemożności pełnienia dyżuru w wyznaczonym terminie przez prokuratora dyżurnego Kierownik Działu lub Naczelnik Wydziału IV do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów wyznacza zastępstwo we własnym zakresie, a w razie niemożności pełnienia dyżuru przez pracownika sekretariatu Naczelnik Wydziału I Organizacyjnego wyznacza zastępstwo.