Prokuratura Okręgowa arrow Rzecznik Prasowy  
02.05.2017.
Rzecznik Prasowy - Aktualności
Małgorzata Klaus
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
tel.: 71 371 81 14 do 18 wew. 275
tel. kom.: 601 788 361
e-mail: rzecznik@prokuratura.wroclaw.pl


02 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy Drukuj
28.04.2017.
           Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 28/2017 Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu dzień 02 maja 2017 roku ustalono dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu oraz dla wszystkich pracowników prokuratur rejonowych okręgu wrocławskiego z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniu 13 maja 2017 roku.
 
Tymczasowe aresztowanie podejrzanej o handel ludźmi Drukuj
19.04.2017.
W dniu 13 kwietnia 2017 r Prokurator Okręgowy we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Wydział V Karny wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Agnieszki G. której zarzucono popełnienie zbrodni handlu ludźmi w pracy przymusowej oraz występki gróźb karalnych i podrabiania dokumentów.

Skierowanie wniosku było wynikiem ustaleń poczynionych w toku śledztwa nadzorowanego przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prowadzonego przez Placówkę Straży Granicznej we Wrocławiu Strachowicach. Śledztwo dotyczy handlu ludźmi w pracy przymusowej w firmach budowlanych na terenie Wrocławia, w okresie od 2014 r do 2016 roku, poprzez zatrudnianie obywateli Ukrainy w sposób niezgodny z polskimi przepisami prawa przy wykorzystywaniu ich krytycznej sytuacji osobistej i nieznajomości języka polskiego. Jak ustalono, pokrzywdzonym m.in. zabierano paszporty, pozbawiając ich tym samym swobodnego poruszania się i możliwości zmiany miejsca pobytu, stosowano też wobec nich charakterystyczny dla handlu ludźmi w pracy przymusowej „mechanizm długów”, czyli doprowadzano pokrzywdzonych do sytuacji w których świadczyli pracę bez  wypłacania im z tego tytułu należnego wynagrodzenia. Ponadto, jak wynika z relacji pokrzywdzonych, byli oni umieszczani w lokalach w urągających standardach bytowych.  

Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pozwolił na postawienie Agnieszce G., która zajmowała się faktycznym zarządzaniem tych firm budowlanych siedemnastu zarzutów z art. 189a § 1 kk, dotyczących przestępstw handlu ludźmi w pracy przymusowej oraz zarzutów z art. 190 § 1kk w zw. z art. 12 kk i czynu z art. 270 §1 i 3 kk w zw. z art. 11 §2 kk i w zw. z art. 12 kk.
Agnieszka G. nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów.

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieście uwzględnił wniosek złożony przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu i zastosował wobec Agnieszki G. areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.
 
Zarzuty za oszustwo przy zakupie lokali mieszkalnych Drukuj
19.04.2017.
W  dniu  13  kwietnia   2017  roku Prokurator Okręgowy we Wrocławiu  wystąpił  do Sądu  Rejonowego dla   Wrocławia  Śródmieścia  Wydział  V Karny z   wnioskiem o zastosowanie  wobec  Krzysztofa  P.  środka zapobiegawczego w   postaci  tymczasowego  aresztu na okres   3  miesięcy.

Prokuratura  Okręgowa we Wrocławiu  Wydział I Śledczy nadzoruje  prowadzone  przez  Komendę Miejska Policji we Wrocławiu śledztwo  przeciwko   Krzysztofowi  P. i innym podejrzanym  o czyny z art. 286 § 1  k.k. i inne.

W  toku  przeprowadzonego w  niniejszej sprawie  śledztwa  na podstawie  zeznań  szeregu pokrzywdzonych i opinii biegłych ustalono,  iż w okresie  od   stycznia  2004  roku  do  listopada  2016  roku  we Wrocławiu  oraz  innych miejscowościach  na terenie Polski,  Krzysztof  P.,  działając wspólnie  i w porozumieniu z  Markiem S.,  Barbarą K., Jackiem B.  i innymi  dotychczas nieustalonymi osobami   doprowadził  do  niekorzystnego  rozporządzenia  mieniem o  łącznej wartości  nie mniejszej  niż 1.440.000 złotych szereg osób fizycznych, poprzez nieekwiwalentne transakcje zamiany nieruchomości. 
Jak  wynika z   dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego Krzysztof P., wykorzystując swoje kontakty towarzyskie z pracownikami spółdzielni mieszkaniowych na terenie Wrocławia, wyszukiwał osoby znajdujące  się w  trudnej sytuacji  finansowej, zalegające z   płatnościami z tytułu  nieuregulowanego czynszu i innych opłat i proponował im pomoc w spłacie tego zadłużenia z własnych środków  finansowych w zamian za zgodę na transakcje zamiany nieruchomości. Proponował  pokrzywdzonym  podpisanie z nim osobiście lub z inną wskazaną osobą, która z nim współdziałała,  notarialnej  umowy zamiany  lokalu mieszkaniowego należącego  do  pokrzywdzonego,  na  lokal mieszkaniowy znajdujący się w miejscowości Potok.
Przy czym podczas takiej transakcji Krzysztof P.  lub  inna  współdziałająca z nim osoba, składali oświadczenia o uregulowaniu  na rzecz  pokrzywdzonych  dopłaty różnicy wartości zamienianych nieruchomości bądź zobowiązywali się do uiszczenia  takiej dopłaty w przyszłości czego w rzeczywistości nie czynili. Przy czym, z treści  zawieranych aktów  notarialnych wynikało  nadto,  iż wartości lokali mieszkalnych, będących przedmiotem transakcji , a należących do pokrzywdzonych były celowo zaniżane, zaś lokali oferowanych przez podejrzanych w sprawie - celowo zawyżane, w taki sposób aby Krzysztof  P.  i  współdziałające z nim  osoby  ponosili  jak najmniejsze koszty  finansowe  związane z  przeprowadzeniem opisanych transakcji, kosztem  osób  pokrzywdzonych. Następnie, już po przeprowadzeniu transakcji, lokale mieszkalne mieszczące się we Wrocławiu wyłudzone od pokrzywdzonych były sprzedawane na rynku nieruchomości  za  cenę odpowiadającą  ich  rzeczywistej wartości, z zyskiem  dla   Krzysztofa P.

Krzysztofowi P.  przedstawiono jedenaście zarzutów oszustwa w obrocie nieruchomościami.  Przesłuchany  w  charakterze  podejrzanego  Krzysztofowi P. nie  przyznał się  do popełnienia  zarzuconych mu przestępstw.

W dniu 14 kwietnia 2017 roku Sąd  Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia  w Wydziale V Karnym, uwzględnił wniosek Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu i zastosował  wobec  Krzysztofa  P.  środek zapobiegawczy w   postaci  tymczasowego  aresztowania na okres 3  miesięcy.
 
Nieobecność rzecznika prasowego Drukuj
03.04.2017.

Z powodu nieobecności rzecznika prasowego w dniach 04 – 24 kwietnia 2017 roku o informacje dotyczące spraw Prokuratur Rejonowych należy zwracać się bezpośrednio do Prokuratorów Rejonowych poszczególnych jednostek bądź ich Zastępców, a w sprawach prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu do Naczelnika Wydziału I Śledczego – tel. (71) 371-81-22 – 23 lub do Naczelnika Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej – tel. (71) 371-81-11.

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabrycznej – tel. (71) 371-81-32 – 39,

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Krzyki Wschód – tel. (71) 337-45-50,

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Krzyki Zachód – tel. (71) 722-46-51,

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Psie Pole – tel. (71) 371-81-32 – 39,

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Stare Miasto – tel. (71) 371-81-32 – 39,

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Śródmieście – tel. (71) 371-81-32 – 39,

Prokuratura Rejonowa w Miliczu – tel. (71) 384-20-59,

Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy – tel. (71) 314-30-52 – 53,

Prokuratura Rejonowa w Oławie – tel. (71) 313-40-11 – 12,

Prokuratura Rejonowa w Strzelinie – tel. (71) 392-48-00 – 01,

Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej – tel. (71) 396-04-40,

Prokuratura Rejonowa w Trzebnicy – tel. (71) 312-03-21,

Prokuratura Rejonowa w Wołowie – tel. (71) 389-36-60.

 

 

 

 
Zarzuty dotyczące instalacji unieszkodliwiania odpadów w Miliczu Drukuj
24.03.2017.

Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej prowadzi postępowanie dotyczące działającej w Miliczu instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych, prowadzonej przez Spółkę z Bełchatowa.

W toku tego postępowania prokurator przedstawił prezesowi zarządu tej spółki - Janowi W. dwa zarzuty.

Pierwszy z nich dotyczy samowolnego rozbudowania i przebudowy do 19 maja 2014 roku w Miliczu bez uprzedniego pozwolenia na budowę istniejącej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz dokonania montażu nowej instalacji termicznej zwiększającej unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych, trwale łącząc nowo rozbudowane elementy z gruntem, w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na przyjmowaniu i utylizacji większej ilości odpadów medyczno weterynaryjnych, wykonując to wbrew przepisom prawa budowlanego oraz miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego, na terenie "Obszaru Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy", objętego ochroną ze względów przyrodniczych i krajobrazowych, a nadto w otulinie takiego terenu (czyn z art. 90 Ustawy Prawo Budowlane i art. 188 kk).

Drugi czyn dotyczy stworzenia w okresie co najmniej od 28 stycznia 2014 roku do 19 maja 2014 roku w Miliczu realnego zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi poprzez umożliwianie przedostania się drobnoustrojów oraz zanieczyszczeń do wód podziemnych powodując tym samym istotne obniżenie jakości wody i gleby, w związku z eksploatacją instalacji termicznej unieszkodliwiającej odpady medyczne i weterynaryjne, działającej w ramach zakładu spółki z Bełchatowa, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie, poprzez nieodpowiednie magazynowanie odpadów poddawanych termicznemu unieszkodliwianiu, a przede wszystkim zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (czyn z art. 182 par. 1 i 3 kk).

Podejrzany Jan W. nie przyznał sie do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Małgorzata Klaus

 

 
Zarzuty usiłowania zabójstwa po strzelaninie na Nowym Dworze Drukuj
24.03.2017.

Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące zdarzenia, do którego doszło w dniu 21 marca 2017 roku na jednej z ulic wrocławskiego osiedla Nowy Dwór.  

W toku postępowania prokurator przedstawił 42-letniemu Adamowi C. zarzut usiłowania pozbawienia życia Damiana G. Jak ustalono, Adam C., grożąc pozbawieniem życia, oddał nie mniej niż trzy strzały w kierunku pokrzywdzonego z broni palnej małokalibrowej, powodując u Damiana G. obrażenia w postaci rany postrzałowej jamy brzusznej z uszkodzeniem pęcherza moczowego.

Z uzyskanej opinii biegłego wynika, iż obrażenia te spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam C. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia pozostające w rażącej sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym.

Prokuratura skierowała do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Adama C. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Adamowi C. grozi kara pozbawienia wolności na  czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus

 
Wyłudzenie metodą "na policjanta" Drukuj
23.03.2017.

            Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Fabrycznej prowadzi postępowanie w sprawie doprowadzenia 77-letniej  mieszkanki Wrocławia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 263.000,- złotych.

Sprawcy w tym wypadku działali tzw. metodą „na policjanta”.

W okresie od 13 do 22 marca 2017 roku na numer telefonu pokrzywdzonej wielokrotnie telefonował mężczyzna podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego, informując ją, iż zgromadzone przez nią na rachunku bankowym pieniądze zagrożone są atakiem hakerów. Zapewniał, że jeżeli będzie postępować tak jak on jej doradzi, to nie straci swoich pieniędzy. Dla uwiarygodnienia, że faktycznie jest policjantem, poprosił ją, by nie rozłączając połączenia telefonicznego z nim, na klawiaturze telefonu wystukała numer alarmowy Policji, a więc 997. Gdy kobieta tak uczyniła, prawdopodobnie inna osoba, telefonicznie potwierdziła, iż mężczyzna, który do niej telefonuje w sprawie zagrożenia jej oszczędności, jest policjantem CBŚ, co oczywiście prawdą nie było.

Wówczas  pokrzywdzona zdecydowała się postępować zgodnie z jego wskazówkami. W pierwszej kolejności sprawca nakazał kobiecie złożenie przysięgi milczenia, co też uczyniła. Następnie polecił jej otwarcie w kilku różnych bankach rachunków z dostępem do bankowości internetowej i dokonanie przelewów różnych kwot pieniędzy z jej rzekomo zagrożonego rachunku. Pokrzywdzona postąpiła zgodnie ze wskazówkami, a następnie przekazała sprawcom dokładne dane dotyczące założonych kont oraz wszystkie loginy i hasła. Przelane przez nią pieniądze zostały z tych rachunków podjęte przez sprawców. Ponadto sprawcom przekazała w miejscu przez nich wskazanym gotówkę w kwocie 30.000,-złotych. Na polecenie sprawców w jednym z banków zaciągnęła też kredyt w kwocie 35.000,-złotych, a pieniądze zgodnie z poleceniem mężczyzny podającego się za policjanta przelała następnie na podane jej przez sprawców konto, które jakoby miało być kontem prokuratora. Ten z kolei miał jej te pieniądze bezpiecznie przekazać w późniejszym czasie.

Dopiero gdy pokrzywdzona zwierzyła się swojemu sąsiadowi ten polecił jej niezwłoczne powiadomienie policji i prokuratury.

W sprawie tej trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia sprawców i odzyskania skradzionego mienia.

Dodać należy, iż liczba tego rodzaju przestępstw jest znaczna, stąd apel, by zachować czujność, nie przekazywać pieniędzy obcym osobom. Policja  nigdy informuje osób postronnych o podejmowanych działaniach operacyjnych, nigdy nie angażuje ich w swoje działania operacyjne.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus

 

 
Zbierał na dom dokonując kradzieży Drukuj
20.03.2017.

             Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Krzyki Zachód prowadzi wszczęte postanowieniem z dnia 08 marca 2017 roku śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się kradzieżą i sprzedażą programów komputerowych różnych marek, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodów.

Zawiadomienie o przestępstwie w tej sprawie złożone zostało  przez przedstawiciela pokrzywdzonej spółki.

Prokurator przedstawił zarzuty 7 osobom, z czego 6 – to osoby zatrudnione w magazynach pokrzywdzonej spółki, zajmującej się internetową sprzedażą wysyłkową, zlokalizowanych w Bielanach Wrocławskich. Podejrzani to osoby młode, w wieku od 22 do 30 lat. Dla niektórych z nich praca w pokrzywdzonej spółce była pierwszym miejsce zatrudnienia.

 Z ustaleń śledztwa wynika, iż grupa działała w okresie od maja 2015 roku do 09 marca 2017 roku. Sprawcy dokonali kradzieży mienia znacznej wartości w postaci programów komputerowych oraz gier na konsole (łączną wartość tych przedmiotów oszacowano na kwotę nie mniejszą niż 262.353,97 złotych) z magazynów spółki. Skradzione programy i gry sprzedawali następnie poprzez internetowe serwisy aukcyjne. Uzyskanymi w ten sposób pieniędzmi dzielili się. Pieniądze przeznaczali na własne potrzeby. Jeden ze sprawców wyjaśnił, iż zbierał pieniądze „na dom”. Inni dodali, że korzyści z tego przestępstwa znacznie przewyższały ich zarobki w spółce.

Sześciu podejrzanych częściowo przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło obszerne wyjaśnienia, w których każdy z nich umniejszał jednak swoją rolę w procederze.

Wobec 4 podejrzanych Sąd na wniosek Prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Wobec 2 osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego w kwocie 15.000,- złotych.

W toku postępowania odzyskano skradzione przedmioty o łącznej wartości 211.200,- złotych.  Dokonano także zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 37.800,-złotych.

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus

 
Groził funkcjonariuszowi Drukuj
09.03.2017.

            Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia – Psie Pole skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu Łukaszowi G. oskarżając go o zmuszanie funkcjonariusza do zaniechania prawnej czynności służbowej i inne.

Łukasz G. we wrześniu 2016 roku odbywał karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. W dniu 08 września 2016 roku groził funkcjonariuszowi Służby Więziennej Piotrowi B. spowodowaniem postępowania sądowego wobec niego zmuszając go do zaniechania przeprowadzenia kontroli celi mieszkalnej. Ponadto w dniu 12 września 2016 roku znieważył tego funkcjonariusza podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych używając pod jego adresem słów powszechnie uznanych za obelżywe.  

Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Małgorzata Klaus

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 49