Prokuratura Okręgowa arrow Prokuratura Okręgowa arrow Plany działalności arrow Plan działalności na 2017 rok.  
02.05.2017.
Plan działalności na 2017 rok. Drukuj
28.12.2016.

 

Plan działalności

Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i Prokuratur Rejonowych

okręgu wrocławskiego na rok 2017

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2017

 

 

 

Lp.

 

 

 

 

Cel

 

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Odniesienie do dokumentu

o charakterze strategicznym

nazwa

planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

1

 2

 3

 4

 5

 6

1.

 

 

 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa

i obywateli

 

Wskaźnik pozostałości spraw karnych

0,99

 

Strzeżenie praworządności

i czuwanie nad ściganiem przestępstw

 

 

Wskaźnik skuteczności ścigania

79,0

2.

Zagwarantowanie praw obywateli

w postępowaniu przygotowawczym

 

 

 

 

Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego

 

15,0

Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury

 

 

3.

 

Poprawa skuteczności

i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji

i kasacji

 

Wskaźnik efektywności postępowania sądowego

 

 

85,0

Udział w postępowaniu sądowym
w sprawach karnych; wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym
w szczególności apelacji i kasacji

 

4.

Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej

Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuraturę)

 

180

Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP

 

5.

Zapewnienie skutecznego nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym

Liczba spraw zarejestrowanych

w rejestrach Dsn (Wydział I, II i IV)

 

800

Koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

 

6.

Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego

Liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku

 

2

Działalność wizytacyjna

i lustracyjna

 

 

                                                                                              Prokurator Okręgowy

 

   dnia, 22 grudnia 2016 r.                                                            Bogdan Wrzesiński

..............................                                                     ......................................................................

      (data)                                                                                                         (podpis kierownika jednostki)