Informacja dla pokrzywdzonych do sprawy PR 2 Ds. 19.2021

Dnia 29 stycznia 2021 roku prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód na podstawie art. 17 § 1 pkt 5 kpk postanowił umorzyć śledztwo o sygn. PR 2 Ds. 19.2021 przeciwko Witoldowi D. podejrzanemu o to, że w dniu 9 listopada 2007 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej, usiłował udaremnić wykonanie wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie V Wydziału Gospodarczego z dnia 19 marca 2007 r. o sygn. akt VGC 826/06 zasądzającego kwotę 99.263,74 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 10 czerwca 2005 r., na rzecz Syndyka masy upadłości Witolda D., w ten sposób, że jako firmy zawarł warunkową umowę sprzedaży należących do spółki działek gruntu położonych w miejscowości Nowa Ruda, z Pawłem M., które w związku z ogłoszeniem, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydziału VI Gospodarczego z dnia 24 czerwca 2004 r. o sygn. akt VI GU 37/04, upadłości Witolda D. prowadzącego działalność gospodarczą wchodziły w skład masy upadłości, czym usiłował udaremnić zaspokojenie Syndyka masy upadłości Witolda D., lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na czynności podjęte przez pokrzywdzonego; i tym samym usiłował w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzić spółkę reprezentowaną przez Pawła M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie nie mniejszej niż 5.490.000 zł, za pomocą wprowadzenia tej spółki w błąd co do prawa rozporządzania tymi nieruchomościami, czym działał na szkodę spółki i Syndyka masy upadłości Witolda D., to jest o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 300 § 2 kk i art. 13§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. – wobec śmierci podejrzanego.