Wydział VI Sądowy

PO VI WS - Wydział Sądowy

Naczelnik Wydziału - Robert Remiszewski

 

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 05
Centrala: 71 371 81 14 do 18
e-mail: sadowy@prokuratura.wroclaw.pl

 

 

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO VI WS - Wydział Sądowy, kierowany przez Naczelnika i obejmujący swoim zakresem działania:

 1. prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
 2. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 3. udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych okręgu wrocławskiego, a przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki;
 4. dział prokuratorów w postępowaniach odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz z zakresu postępowania wykonawczego, w tym w sprawach, w których postępowanie toczyło się przed sądem rejonowym, jako sądem I instancji, a przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki;
 5. udział prokuratorów w postępowaniach sądowych o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie oraz o odszkodowanie przewidziane w innych ustawach z tytułu niezasadnego pozbawienia wolności;
 6. udział w prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w przedmiocie wydania wyroku łącznego;
 7. udział prokuratorów w postępowaniach przed sądem okręgowym o ułaskawienie;
 8. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.;
 9. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu okręgowego i przedstawianie wyznaczonemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
 10. sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego;
 11. sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu okręgowego;
 12. sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania sądowego, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed   sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna udział prokuratora za konieczny;udział prokuratorów przed sądem I instancji w sprawach cywilnych, ze stosunkupracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, gdy prokurator tej jednostki wszczął postępowanie sądowe;
 13. wytaczanie  powództw, składanie  wniosków  i  udział  w  postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej ( art. 7 k.p.c. i art. 60 k.p.c.);
 14. sporządzania skarg   kasacyjnych   w   sprawach   cywilnych,   rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych a także odpowiedzi na skargę stron i przedstawianie wyznaczonemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
 15. sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych i przedstawianie ich wyznaczonemu Zastępcy Prokuratora Okręgowego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego;
 16. inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach w wypadkach, o których mowa w §  367 i §  371 ust.   l regulaminu, a także w sytuacjach,  kiedy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych, bądź   pozakarnych
 17. prowadzonych w prokuraturze okręgowej;
 18. sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 19. sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowo-administracyjnych;
 20. sporządzanie wniosków do Prokuratora Generalnego o wniesienie środków prawnych, o których mowa w § 369 ust. l regulaminu;
 21. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem;
 22. analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 23. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 24. podejmowanie działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.